Canal Motorboats

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR ELEKTRISCHE MOTORBOTEN

Rechten en verplichtingen verhuurder

 1. De verhuurder draagt er zorg voordat het vaartuig compleet met de in de vereenkomst genoemde extra’s in goede
  staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is (minimaal aanwezig een peddel).
  De verhuurder draagt tevens zorg voor een adequate WA en Cascoverzekering van het vaartuig (max. € 150,– eigen
  risico).
 2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval tenzij die schade
  en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het de door de verhuurder beschikbaar gestelde
  vaartuig.
 3. De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 of meer) en/of overmatig
  gebruik van alcohol en/of andere verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te
  keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.

Rechten en verplichtingen huurder

 1. De huurder heeft het gebruiksrecht van het door hem gehuurde vaartuig en neemt het daartoe op het afgesproken
  tijdstip in ontvangst. Voor afvaart controleert de huurder het vaartuig op schade en aanwezige inventaris en meldt
  gebreken onverwijld aan de verhuurder. De huurder dient het vaartuig als goed huisvader en goed schipper en
  overeenkomstig de bestemming en vaarregels (ook qua aantal opvarenden) te gebruiken. De huurder wordt geacht
  over voldoende vaardigheid te beschikken. De huurder dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
 2. De huurder moet minimaal 18 jaar zijn.
 3. Aan het einde van de huurperiode dient de huurder het vaartuig, in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft,
  op de overeengekomen tijd en plaats aan de verhuurder over te dragen ongeacht de weersomstandigheden tenzij
  artikel 3 zich voordoet. Als de huurder in geval van nood het vaartuig verlaat, dient hij de verhuurder hiervan zo
  spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De huurder is aansprakelijk voor de (gevolg)schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de
  verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien
  hij kan aantonen dat de schade en/of verlies niet aan hem of een van zijn mede-opvarenden is toe te rekenen.
 5. De huurder mag aan boord geen levende muziek of d.m.v. versterkers mechanische muziek laten horen.

Reservering, betaling, annulering

 1. In geval van reservering mag de verhuurder een vooruitbetaling vragen. In geval de huurder de vooruitbetaling niet
  tijdig voldoet dan wel het gehuurde niet tijdig in ontvangst neemt, kan hij aan zijn reservering geen rechten ontlenen.
 2. Uiterlijk op de aanvangsdatum van de huurperiode en voor afvaart dient de waarborgsom en de volledige huursom
  voldaan te zijn. De waarborgsom wordt na afloop van de huurperiode onder aftrek van hetgeen de huurder nog aan
  de verhuurder verschuldigd is, aan de eerstgenoemde gerestitueerd.
 3. Annulering door de huurder langer dan een week voor aanvang van de overeengekomen huurperiode kan kosteloos,
  een week tot twee dagen voor aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de huursom verschuldigd en
  vanaf twee dagen voor aanvang is 100% van de huursom verschuldigd. De verhuurder is 25% van de huursom
  verschuldigd indien het vaartuig zonder voorafgaand schriftelijk bericht niet beschikbaar is.

[box]
Our boats are not allowed on SAIL 2015/ IJ.
You are welcome to come and visit the canals in Amsterdam like always!
[/box]